வங்கிக் கணக்கு

பெயர் / Name : இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியம் / Idaikkadu Trust Fund
வங்கியின் பெயர் / Name of Bank  : இலங்கை வங்கி, அச்சுவேலி / Bank of Ceylon, Atchuvely
கணக்கின் வகை / Type of Account : சேமிப்பு / Saving
கணக்கு இலக்கம் : 79208720