நிதியத்தின் சின்னம்

Untitled-1
பசுமை நிறைந்த எமது இடைக்காடு கிராமத்தின் ஒற்றுமை, கல்வி, விவசாயம், விளையாட்டு, தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றை குறித்துக் காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.