தொலைநோக்கு மற்றும் பணிக்கூற்று

நிதியத்தின் தொலைநோக்கு
எமது கிராமம், எமது நாட்டின் முன்மாதிரியான கிராமமாகத் திகழ்தல்

 நிதியத்தின் பணிக்கூற்று
ஒன்றுபடுவோம்! உழைப்போம்! உயர்வோம்!