அம்மன் கோவிலுக்கான பாதை

செயற்றிட்டம் 02 : மாக்கன் தோட்டம் ஊடான புவனேஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கான பாதை

இடைக்காடு இளைஞர்களின் பங்களிப்புடன் மேற்படி பாதை அமைக்கப்பட்டுவருகின்றது. இப்பாதை அமைப்பதற்கு உதவிய அனைத்து இளைஞர்களிற்கும் எமது நிதியம் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.

picture1 picture2 picture3 picture4 picture5 picture6 picture7 picture8 picture9 picture10 picture11 picture12 picture13

இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியம்

You may also like...